Guac

Algemene Voorwaarden

Voor het gebruik van de Website en Meal Plans gelden onderstaande Gebruiksvoorwaarden. De Website en Meal Plans worden aangeboden door Mealplanner B.V.

1. Definities

Abonnement: de Overeenkomst tussen Guac.com en Gebruiker op basis waarvan Gebruiker gedurende een bepaalde periode gebruik kan maken van de webapplicatie Meal Plans.

Abonnementsperiode: de looptijd van een Abonnement uitgedrukt in een periode waarin Gebruiker gebruik kan maken van Meal Plans.

Accoun: de online omgeving, welke aan Gebruiker ter beschikking wordt gesteld, waarmee op de Website van Guac.com gebruik kan worden gemaakt van Meal Plans.

Gebruiker: de natuurlijk persoon die niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met, gebruik maakt van en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

Gebruiksvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, waaronder in ieder geval auteursrechten, databankenrechten, rechten op domeinnamen, handelsnaamrechten, rechten op knowhow, merkenrechten, modelrechten, naburige rechten en octrooirechten.

Guac.com: Guac.com, Inc, gevestigd aan 4770 Baseline Road, Suite 200, Boulder, Colorado, 80303, United States

Meal Plans: de webapplicatie van Guac.com welke aan Gebruiker met een Abonnement ter beschikking wordt gesteld waarmee Gebruiker recepten kan opzoeken en/of toevoegen aan zijn Account.

Overeenkomst: iedere afspraak of Overeenkomst tussen Guac.com en Gebruiker, en waarvan onderhavige voorwaarden onderdeel uitmaken.

Website: de website van Guac.com, te raadplegen via https://guac.com inclusief alle bijbehorende (sub)domeinen.

2. Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden

Op alle aanbiedingen en Overeenkomsten van Guac.com zijn de Gebruiksvoorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Indien Gebruiker in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Gebruiksvoorwaarden, zijn deze voor Guac.com slechts bindend indien en voor zover deze door Guac.com uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Voor het geval dat naast deze Gebruiksvoorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Gebruiker zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

3. Prijzen en informatie

Alle op de Website vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Guac.com kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Guac.com afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer-en typefouten.

Guac.com kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

4. Totstandkoming Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Gebruiker van het aanbod van Guac.com en het voldoen aan de daarbij door Guac.com gestelde voorwaarden.

Indien Gebruiker het aanbod via elektronisch weg heeft aanvaard, bevestigt Guac.com onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Gebruiker de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Gebruiker onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Guac.com het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

Guac.com kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Gebruiker aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Guac.com op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te stellen, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Gebruiker dient er zorg voor te dragen dat de door hem opgegeven contact- en betaalgegevens correct zijn.

5. Registratie

Om optimaal gebruik te maken van Meal Plans en van de Website, dient Gebruiker zich te registreren via het registratieformulier/de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

Tijdens de registratieprocedure kiest Gebruiker een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

Gebruiker dient zijn inloggegevens, gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Guac.com is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Gebruiker die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Gebruiker is. Al hetgeen gebeurt via het Account van Gebruiker, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Gebruiker.

Indien Gebruiker weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Guac.com daarvan in kennis te stellen, zodat Guac.com gepaste maatregelen kan nemen.

Het Account is strikt persoonlijk. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Guac.com is het niet toegestaan om de inloggegevens aan derden te verstrekken, zodat deze toegang kunnen verkrijgen tot het Account van Gebruiker en/of de Meal Plans.

6. Gebruik van Meal Plans

Gebruiker met een Abonnement kan gebruik maken van de webapplicatie Meal Plans.

Met Meal Plans kan Gebruiker in zijn Account recepten toevoegen en opslaan. De recepten bieden informatie over de gerechten, zoals de ingrediënten, eigenschappen en bereidingswijze. Gebruiker kan de recepten rangschikken over diverse dagdelen, gedurende een week en zo een maaltijdplanner maken. Op deze manier krijgen Gebruikers inzicht in de macro’s en een totaaloverzicht van het aantal calorieën behorende bij de recepten.

De macro’s van de recepten zijn een indicatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. De macro’s zijn immers gebaseerd op het betreffende gerecht en de daarbij gebruikte ingrediënten.

Het doel van Meal Plans is om Gebruiker een persoonlijk digitaal notitieboekje te bieden waarmee Gebruiker maaltijden kan plannen en informatie over de recepten kan opzoeken en zelf kan bijhouden. Meal Plans is nadrukkelijk niet bedoeld als gezondheidsadvies of als dieet. Als Gebruiker wil weten of een bepaald recept of een maaltijdplanning gezond is, of wil weten of het recept of maaltijdplanning past binnen een bepaald dieet, dan dient Gebruiker zelf een diëtiste of andere deskundige instantie te raadplegen.

Op basis van de door Gebruiker in Meal Plans geplaatste maaltijden, wordt een boodschappenlijst gemaakt. Gebruiker kan in Meal Plans deze boodschappenlijst bekijken, waarin staat welke ingrediënten gebruikt dienen te worden om de maaltijden te bereiden. Deze boodschappenlijst kan via Meal Plans naar het e-mailadres van Gebruiker worden verstuurd.

Gebruiker heeft de mogelijkheid om recepten, die gepubliceerd zijn op de Website, te delen via social media of per e-mail te versturen.

7. Gebruiksregels

Het is verboden om het Account en Meal Plans te gebruiken op een manier die in strijd is met de Gebruiksvoorwaarden of met toepasselijke wet- en regelgeving.

Indien Guac.com constateert dat Gebruiker de Gebruiksvoorwaarden of de wet overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Guac.com ingrijpen om de overtreding te beëindigen. Guac.com mag dan de toegang tot Meal Plans voor Gebruiker blokkeren.

Guac.com is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten en zal zijn medewerking verlenen aan bevoegd gegeven bevelen. Daarnaast is Guac.com gerechtigd om de naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens van Gebruiker af te geven aan een derde die klaagt dat Gebruiker inbreuk maakt op diens rechten of de Gebruiksvoorwaarden, mits:

  • het voldoende aannemelijk is dat de informatie, op zichzelf beschouwd, jegens de derde onrechtmatig en schadelijk is;
  • de derde een reëel belang heeft bij de verkrijging van de gegevens;
  • het aannemelijk is dat er in het concrete geval geen minder ingrijpende mogelijkheid is om de gegevens te achterhalen; en
  • de afweging van de betrokken belangen meebrengt dat het belang van de derde behoort te prevaleren.

Gebruiker is verplicht om alle redelijke aanwijzingen van Guac.com te volgen die betrekking hebben op het gebruik van Meal Plans.

8. Herroepingsrecht

Gebruiker heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Guac.com binnen de bedenktermijn van veertien (14) dagen, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. Deze termijn gaat lopen op de dag dat het

Abonnement is afgesloten.

Gebruiker kan gebruikmaken van zijn herroepingsrecht door binnen de bedenktermijn aan Guac.com een ondubbelzinnige verklaring toe te zenden waaruit dit blijkt. Hiervoor kan Gebruiker gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping dat is opgenomen in Bijlage 1 onderaan deze Gebruiksvoorwaarden. Gebruik van dit formulier is niet verplicht. Gebruiker kan het modelformulier voor herroeping (digitaal) zenden aan Guac.com. In geval van een digitale melding bevestigt Guac.com de ontvangst van die melding.

Indien Gebruiker tijdig gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, is deze aan Guac.com een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan het gedeelte dat door Guac.com op verzoek van Gebruiker reeds is geleverd.

Guac.com betaalt (een deel van) de abonnementskosten uiterlijk binnen veertien (14) dagen, vanaf het moment van ontbinding van de Overeenkomst, terug aan Gebruiker. Terugbetaling geschiedt op dezelfde wijze als dat

Gebruiker de abonnementskosten heeft betaald.

Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

9. Vergoeding en betaling

Gebruiker dient betalingen aan Guac.com volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Guac.com is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden. Wijzigingen in het aanbod van betaalmethoden zijn toegestaan.

In geval Gebruiker heeft gekozen voor betaling per factuur dient Gebruiker de verschuldigde bedragen te voldoen binnen de op de factuur vermelde betaaltermijn. Indien een uiterste betaaltermijn ontbreekt, dient betaling binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden.

In geval Gebruiker een machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven aan Guac.com of een door haar ingeschakelde derde, dient Gebruiker er zorg voor te dragen dat de incasso uitgevoerd kan worden op het tijdstip van incasso. Stornering van geïncasseerde bedragen ontheft Gebruiker in geen geval van zijn betalingsverplichting(en) jegens Guac.com.

Gebruiker is verplicht wijzigingen van betaalgegevens tijdig aan Guac.com bekend te maken.

Indien Gebruiker niet tijdig aan zijn betalingsverplichting uit hoofde van een Overeenkomst voldoet, is Guac.com gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat Gebruiker aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Indien Gebruiker niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is Gebruiker, nadat Gebruiker door Guac.com is gewezen op de overschrijding van de betaaltermijn en Guac.com de Gebruiker hierna een termijn van veertien (14) dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Guac.com gerechtigd de door Guac.com gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen conform het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten (BIK).

10. Beschikbaarheid en onderhoud

Guac.com zal zich inspannen om Meal Plans zo goed mogelijk te leveren en beschikbaar te laten zijn, maar geeft geen garanties ten aanzien van haar prestaties en garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid van Meal Plans.

Guac.com heeft het recht Meal Plans of een onderdeel daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud (gepland en ongepland), aanpassing of verbetering daarvan. Guac.com zal zich inspannen om Gebruiker tijdig op de hoogte te stellen van de geplande buitengebruikstelling.

Guac.com mag van tijd tot tijd de functionaliteit van Meal Plans aanpassen. Daarbij zijn feedback en suggesties van Gebruiker welkom, maar uiteindelijk beslist Guac.com zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

11. Klachtenprocedure

Indien Gebruiker een klacht heeft over Meal Plans of de dienstverlening van Guac.com, dan kan hij bij Guac.com telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onderaan de Gebruiksvoorwaarden.

Guac.com geeft Gebruiker zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op de klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, zal Guac.com binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht, deze bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Gebruiker.

Gebruiker kan ook een klacht indienen via het Europees ODR Platform (ec.europa.eu).

12. Intellectuele Eigendom

De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website, Meal Plans, de bijbehorende software, alsmede alle informatie en afbeeldingen, berusten bij Guac.com en/of haar licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Guac.com, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

Niets in de Overeenkomst is bedoeld om enige Intellectuele Eigendomsrechten aan Gebruiker over te dragen. Het gebruik dat Gebruiker mag maken van Meal Plans is beperkt tot hetgeen in de Overeenkomst is beschreven. Gebruiker erkent dat er Intellectuele Eigendomsrechten van Guac.com en/of haar licentiegevers op de Website rusten. Gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op deze Intellectuele Eigendomsrechten.

Guac.com verstrekt hierbij aan Gebruiker een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de duur van het Abonnement teneinde Meal Plans te kunnen gebruiken in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden.

Gebruiker heeft het recht dit gebruiksrecht als bedoeld in het vorige lid niet te verstrekken of in te trekken indien Gebruiker niet heeft voldaan aan haar verplichtingen krachtens de Overeenkomst.

Informatie, inclusief data, die Gebruiker opslaat of verwerkt via Meal Plans is en blijft eigendom van Gebruiker of diens licentiegevers. Guac.com heeft een gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de bedrijfsvoering, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan.

Indien Gebruiker informatie stuurt naar Guac.com, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering van Meal Plans, geeft Gebruiker Guac.com een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken. Dit geldt niet voor informatie die Gebruiker nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

13. Aansprakelijkheid

Meal Plans is niet bedoeld als gezondheidsadvies of suggestie over het al dan niet moeten volgen van de recepten. Meal Plans is bedoeld om Gebruiker inzicht te geven in verschillende recepten en bijbehorende macro’s en calorieën.

Guac.com heeft geen invloed op de gegevens die Gebruiker zelf in de Meal Plans invoert en opslaat. Guac.com sluit haar aansprakelijkheid tegenover Gebruiker voor schade door tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of door onrechtmatig handelen, daarom uit.

Enige beperking van aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Guac.com of in geval van schade door dood of lichamelijk letsel.

Guac.com spant zich in om informatie in de Meal Plans en op de Website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Guac.com aanvaardt echter geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie in de Webapplicatie of op de Website.

14. Duur en einde van de Overeenkomst

Een Abonnement wordt aangegaan voor de Abonnementsperiode en kan niet tussentijds worden opgezegd. Tegen het einde van de Abonnementsperiode wordt het Abonnement stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij Gebruiker het Abonnement heeft opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.

Een opzegging dient, voor zover de mogelijkheid daartoe wordt geboden, zo veel mogelijk te geschieden via het Account van Gebruiker. Gebruiker kan de Overeenkomst in ieder geval opzeggen op dezelfde wijze als waarop de Overeenkomst is gesloten.

Guac.com kan een abonnement ten allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.

15. Wijziging van de Overeenkomst

Guac.com behoudt zich het recht voor de Overeenkomst, de Gebruiksvoorwaarden en de prijzen te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen worden per e-mail aan Gebruiker doorgegeven, of via een ander kanaal waarvan Guac.com kan bewijzen dat de bekendmaking is aangekomen bij Gebruiker. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.

Indien Gebruiker een wijziging niet wil accepteren, dient Gebruiker dit binnen veertien (14) dagen na bekendmaking schriftelijk gemotiveerd mede te delen aan Guac.com. Guac.com kan daarop de wijziging heroverwegen. Indien Guac.com daarop de wijziging niet intrekt, kan Gebruiker tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, het Abonnement beëindigen tegen deze datum.

Gebruik van de Meal Plans door Gebruiker na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Gebruiker heeft de bevoegdheid de Overeenkomst te ontbinden in geval van een voor Gebruiker ingrijpende wijziging van onderhavige Gebruiksvoorwaarden.

16. Persoonsgegevens

Guac.com verwerkt de persoonsgegevens van Gebruiker conform de op de Website gepubliceerde privacy- en cookieverklaring.

17. Slotbepalingen

Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Deze rechtskeuze laat de bescherming die Gebruiker op grond van het dwingende recht van zijn woonplaats geniet, onverlet.

Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waarin Guac.com gevestigd is.

Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

Onder “schriftelijk" wordt in deze voorwaarden ook communicatie per e-mail of per enig ander elektronisch communicatiemiddel verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht je na het lezen van deze Gebruiksvoorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Mealplanner B.V.
Hazepad 15-A4
4825AV, Breda
Netherlands

Email: hello@guac.com